Ekonomi

Kentsel dönüşüm yönetmeliği TBMM’de kabul edildi

Kanuna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem nedeniyle genel hayatı etkileyen afet bölgesi olarak değerlendirilen yerlerde, hak sahipliğine ilişkin süreçler hariç olmak üzere, hasar tespit raporları esas alınarak tesisler kurulacak. Bu depremlerin yol açtığı hasarlar ve sonrasında meydana gelen depremlerle ilgili. İdari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni yöntemler getiriliyor. Düzenlemenin amacı yargı süreçlerinin hızlandırılmasıdır.

Buna göre 10 gün içerisinde ilk inceleme yapılarak dilekçe ve ekleri tebliğ edilecektir. Savunma verme süresi dilekçenin tebliğinden itibaren 15 gün; Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 gün uzatılabilir. Savunmanın sunulması veya savunmanın sunulması için son tarih dolması durumunda belgenin eksiksiz olduğu kabul edilecektir.

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin kararlara itiraz edilemez.

Keşif ve bilirkişi incelemesinin gerekli olduğu durumlarda, belgenin tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde keşif yapılacaktır. Tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasının gerekli olduğu hallerde ilk incelemenin ardından keşif ve bilirkişi incelemesi de yapılabilir. Bilirkişi raporları 15 gün içerisinde mahkemeye teslim edilecek. Raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde bilirkişilere ve bilirkişi raporlarına itiraz edilebilir.

Duruşmanın yapılması tarafların talebine ve mahkemenin kararına bağlı olacaktır. Duruşma daveti, duruşma tarihinden en az 15 gün önce taraflara gönderilecektir.

Bu durumlar, belgenin tamamlanmasından veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi veya duruşmanın gerekli olduğu durumlarda bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacaktır.

Nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilecek. İtiraz dilekçeleri 10 gün içinde incelenerek tebliğ edilecektir. İtiraz dilekçelerine cevap verme süresi 15 gün olacaktır. İtiraz talebi en geç 2 ay içinde karara bağlanacak.

Bu konu kapsamındaki tam yetki davaları ile iptal davaları bir arada görülemez. Bu konunun yürürlük tarihinden önce birlikte açılan iptal ve tam yetki davaları ayrılacak ve bu davalar mevcut aşamadan itibaren görülmeye devam edecektir.

Bu karar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan davalara da mevcut seviyeden başlamak üzere uygulanacaktır.

Buna göre savunma verme, bilirkişi raporuna itiraz etme, temyize başvurma ve temyiz dilekçesine cevap verme süreleri değişmeyecek.

Rezerv yapı alanları yeniden tanımlanıyor

Kanunda ayrıca kredi sözleşmesinin amacına uygun olarak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne dış finansman olanakları sağlanmasına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Kamu Maliyesi ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da “dış borç tahsisi” tanımına “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne” ibaresi eklendi.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kanunla özel bütçeli idare olarak düzenlenirken, Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne tahsis edilmeye devam edilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da “rezerv yapı alanı” tanımı değiştirildi. Rezerv yapı alanı açıklamasında yer alan “yeni yerleşim alanı olarak” ibaresi metinden çıkarılırken, bu düzenlemeye istinaden uygulamada açılan davalarda herhangi bir taşınmazın imar alanı olması gerektiği değerlendirilerek karara varıldı. konut alanları dışında rezerv yapı alanı olarak belirlenmek üzere, yerleşim yerlerindeki parseller de rezerv yapı alanı olarak ayrılmıştır. Yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Riskli binaların tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde kanunda değişiklik yapıldı.

Buna göre riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya idare tarafından resen yapılabilecek. Uygulamada bazı malik veya kiracıların riskli binaları tespit etmesinin engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına izin verilmediği görüldüğünden, kapalı kapılar veya yeterli kolluk kuvvetinin bulunduğu alanlar açılarak riskli binaların tespitinin mümkün olacağı, gerekiyorsa mülki idare amirinin vereceği yazılı izin esas alınarak yapılabilir.

Riskli bina tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor riskli binaya asılacak, e-Devlet Kapısı üzerinden maliklere bilgi verilecek ve 15 gün süreyle ilgili muhtarlıkta ilan edilecek. Tespit bilgilerinin yer aldığı tutanak, muhtarlıkta yapılacak ilanın son gününde hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, sahibi oldukları taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini talep edebilmeleri için; Bu mülklerin inşaatında kullanılan arsanın metrekaresinin yüzde 30’unun mülkiyet bölünmesi konusunda anlaşmaya varılması veya özel gelir olarak kaydedilmek üzere tam büyüklüğünün bedelinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne verilmesi gerekecek. dönüşüm projelerini anlattı.

Kolluk kuvvetleri tarafından tahliye

Alanlardaki imar ve imar haklarının kısıtlanması ve bölgedeki binalara verilen elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyasının hayata geçirilmesi için yararlanıcılara üretim amaçlı maddi yardım yapılmasına ilişkin kanunda düzenleme yapıldı.

Riskli binaların yıkımıyla ilgili olarak Bakanlığa verilen görev ve yetkiler bundan sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Riskli binaların yıkılması için mülk sahiplerine tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere ek süre verilecek.

Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; Tahliye, yerel yönetim amirinin vereceği yazılı izin doğrultusunda yeterli kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı veya yönetim tarafından yaptırılan veya yaptırılan riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıkımına ilişkin masraflar, sahiplerinden payları oranında tahsil edilecek.

Kanun kapsamındaki binaların tahliye ve yıkımına ilişkin ayni ve şahsi hak sahiplerine bildirim, tahliye ve yıkım tutanağının binaya asılması, e-Devlet Kapısı üzerinden maliklere bildirilmesi ve duyurulması suretiyle yapılacak. 15 gün içerisinde ilgili muhtarlığa başvurulur. Tahliye ve yıkım işlemi, muhtarlık tarafından yapılan ilanın son gününde bireysel hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Kentsel dönüşümlerde inşaat ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, maliklerin payları oranında salt çoğunluğunun alacağı karara bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre, kentsel dönüşümlerde inşaat ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, maliklerin payları oranında salt çoğunluğunun alacağı karara bağlı olarak gerçekleştirilebilecek.

Alınan kararı ve sözleşme şartlarını içeren teklif, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, kararı salt çoğunlukla alan malikler tarafından noter aracılığıyla veya ilan ettirilmek suretiyle tebliğ edilecektir. 15 gün süreyle ilgili muhtarlığa gönderilir.

Satış bedelinin eksik hesaplanması nedeniyle satış işleminin iptal edilmesi halinde, satış bedeli ile yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak fiyat arasındaki fark, payı satın alan malik tarafından, payı kalan eski sahibine ödenecektir. satıldı.

Yoksul veya dar gelirli sayılanlara verilecek bağımsız bölümler için hak sahibinin borç alması gerekiyorsa ancak hak sahibinin borçlanma ücretini ödeyecek mali gücü yoksa bağımsız bölümün tescili mümkündür. Paylı mülkiyet asıllarına göre hak sahibi ve Başkanlık adına tapu sicilinde hak sahibinin ismine karşılık gelen birim. Lehdarın üzerinde ikamet edebileceği kayıtlı başka bir konut gayrimenkulünün bulunmaması halinde, bu bağımsız bölümlerde oturma hakkı hak sahibine ve lehdarın evli olması halinde eşine ilgili tarihte verilecektir. sürecin.

Arsa haline gelen taşınmazlardaki pay sahipliğinin ortadan kaldırılması için dava açılabilir.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne devredilen Hazine taşınmazları; Bakanlığın bağlı, ilgili ve bağlı kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, belediyeler ve şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, başta bina sahipleri ve bunların yasal veya sözleşmesel haleflerine gerçeğe uygun değeri ile; Bu amaçla küçük sanayi sitesi kurmak üzere kurulan kooperatif ve belediyelere, cari fiyatının yüzde 50’sinden az olmamak üzere Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek fiyatla doğrudan satılabileceği gibi, doğrudan kiraya da verilebilir. Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek fiyat.

Bu taşınmazların kısmen veya tamamen, alan veya parselin sahibi olanlar dışındaki üçüncü kişilere satışı halinde, müdürlük veya Hazine Müsteşarlığı fark etmeksizin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün önalım hakkı kullanılacaktır. Kanun kapsamındaki taşınmazlarda paydaş olup olmadığı ve bu taşınmazlarda paylı veya bağımsız mülkiyetin bulunup bulunmadığı.

Kanun kapsamındaki alan ve parseller için onaylanan imar ve parselasyon planları 15 gün süreyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde ilan edilecek. Bu planlara itirazlar ilan süresi içinde ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılacak ve itirazlar bakanlık tarafından 5 gün içinde değerlendirilecek. İtirazların reddedilmesi durumunda planlar, ayrı bir onay sürecine gerek kalmaksızın, ret kararı tarihinde kesinleşecektir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, yönetmelik kapsamındaki başvurularda, bu başvurulara ilişkin kararların alınmasında ve başvuruların yürütülmesinde faaliyet gösterebilecek.

Yönetmelik kapsamındaki yapıların yıkılması sonucu arsa haline gelen taşınmazlardaki pay sahipliğinin ortadan kaldırılması için Türk Medeni Kanunu kararları uyarınca dava açılabilmesine rağmen dava açılmış olmasıdır. Pay sahipliğinin ortadan kaldırılması için açılan dava, bu Yönetmelik kapsamında pay sahiplerinin salt çoğunluğunun payları oranında karar almasına ve sürecin bu karara uygun olarak yürütülmesine engel teşkil etmeyecektir.

Kanun aynı zamanda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yönetim ekiplerinin mali ve özlük haklarını da düzenledi.

Kanunen riskli yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün talep etmesi halinde, mahalli idare amirinin yazılı iznine istinaden yeterli kolluk kuvvetleri tarafından resen yapılabilecektir.

Binaların verilen süre içerisinde boşaltılmaması halinde, tahliye ve yıkım iş ve işlemleri, yerel idarenin yazılı iznine istinaden yeterli kolluk kuvveti ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılabilir.

Hak sahibine ait mevcut taşınmazın değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya iş yerinin değeri dikkate alınarak veya İdarece karar verilmesi halinde hak sahipliği çalışmaları yapılacaktır. Başkanlık, sabit ücret, gelir paylaşımı ve benzeri yöntemlerle.

Hak sahibinin borç alması gerekiyorsa, borç tutarına göre hak sahibi ile sözleşme yapılacak ve borç tutarının tamamı ödenene kadar tapu devredilemeyecek.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılacak yapıların imar planlarında bu amaca tahsis edilmesi şartıyla, uygulama imar planında da alışılmadık bir durum olmayan mimari, statik, tesisat ve her türlü teknik sorumluluk müdürlük tarafından üstlenilmektedir. Mevzuata uygun ve mülkiyeti belgelenmiş olup, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde herhangi bir ek belge istenmeden avans ödemesi yapılır. Projeye göre bu yapıların tamamlanmasını takip eden 30 gün içerisinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü gelirleri, Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımı, her türlü nakdi, taşınır ve taşınmaz bağış ve yardımlar, müdürlükçe ayni ve menkullere verilecek bilgi, belge ve hizmetler karşılığında alınacak bedeller Tüzel kişiler, taşınır malların satışından, kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelirler. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınan tazminatlar, garantiler ve gelir kaydedilen diğer gelirlerden oluşacaktır.

Dönüşüm projeleri özel hesabı 31 Aralık 2025 tarihinde kapatılacaktır. Bu tarihten itibaren söz konusu hesapta yer alan nakit bedeller bir taraftan Cumhurbaşkanlığı bütçesine gelir, diğer taraftan da mevcutta Cumhurbaşkanlığı tarafından ödenek olarak kaydedilecektir. ya da yeni açılan bütçe düzenlemeleri. Özel hesabın hak ve yükümlülükleri Cumhurbaşkanlığına devredilecek.

Kanunla İhtisas Kanununda düzenleme yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2028 tarihine kadar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayatı etkileyen afet bölgesi sayılan yerlerdeki depremlerle ilgili dava, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda adli ve idari yargı mercilerinde bilirkişi görevlendirilebilecek. 6 Şubat 2028’de.

Asgari şartları sağlayan ancak ilgili uzmanlık bölge listesi veya listelerinde yer almayan uzmanların, ilgili kanunlardaki usule tabi olmaksızın atanmalarına izin verilecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, bugün saat 14.00’te meclisi toplantıya kapattı.

haber-pasinler.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort